Εκπαίδευση: 'Ασφάλεια των Τροφίμων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δια ζώσης (ενδοεπιχειρησιακά) και (εναλλακτικά) εξ' αποστάσεως (μέσω Skype).

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα (κατόπιν σχετικού αιτήματος) προσαρμογής του περιεχομένου (βλ. Ενότητες) του εκπαιδευτικού προγράμματος σε συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων.

 

Σκοπός: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών, που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

Πεδίο εφαρμογής: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στη μεταφορά, αποθήκευση, παραγωγή-παρασκευή, συσκευασία και πώληση τροφίμων.

 

Ενότητες: Η βασική θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Τι είναι η ασφάλεια τροφίμων

 • Κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων 

 • Επιμόλυνση των τροφίμων

 • Τι είναι τα προαπαιτούμενα προγράμματα 

 • Η καθοριστική σημασία της ατομικής υγιεινής

 • Μεταφορά, Αποθήκευση, Προετοιμασία, Επεξεργασία, Σερβίρισμα

 • Αλλεργίες και δυσανεξίες

 • Η μελέτη HACCP (7 αρχές)

 • Η νομοθεσία

 • Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 για την Ασφάλεια των Τροφίμων και η δυνατότητα πιστοποίησης των επιχειρήσεων τροφίμων

Αναμενόμενα οφέλη: Από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκομίσουν τα εξής κύρια οφέλη:

 • Απόκτηση πρακτικών γνώσεων σχετικών με την ασφάλεια των τροφίμων

 • Κατανόηση των βασικών αρχών του HACCP

 • Ενημέρωση σχετική με τη βασική νομοθεσία

 • Κατανόηση των βασικών απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίμων και οφέλη από την πιστοποίηση μιας επιχείρησης

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στο προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων που έρχεται και άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα και που μπορεί να επιδράσει στην ασφάλεια τους. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Παροχές: Κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και εγχειρίδιο για την ασφάλεια των τροφίμων​.​

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.