Η εξυπηρέτηση πελατών μιας επιχείρησης αποβλέπει στη διατήρηση ή αύξηση της ικανοποίησης τους από τα παρεχόμενα προϊόντα  ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η δε διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ικανοποίησης πελατών, είναι με τη σειρά της μια σημαντική πρόκληση για πολλές επιχ...

Η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί μέριμνα (και υποχρέωση) κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων π.χ. στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στη συσκευασία, στην παρασκευή (π.χ. μαζική εστίαση, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.), στη διανομή, στην πώληση (λ...

Σύστημα ποιότητας για επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτή για ποιότητα, ασφάλεια, άνεση, ταχεία εξυπηρέτηση και χαμηλό κόστος, καθιστούν αναγκαία, από την πλευρά των επιχειρήσεων, την οργάνωση και αναδιοργάνωση διεργασιών τους, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις...

"Quality is remembered long after the price is forgotten" (Aldo Gucci)

Οι πελάτες σας θα ξεχάσουν σχετικά γρήγορα το κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών, που τους προσφέρετε. Αντίθετα, δε θα σας συγχωρέσουν ίσως ποτέ για μη αποδεκτή ποιότητα αυτών.

Ένας οργανισμός δεν αρκ...

Η ασφάλεια των τροφίμων σχετίζεται με τη λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας του καταναλωτή/χρήστη.

Προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, ξεκινώντας από την πρωτογενή παραγωγή και μέχρι την τελι...

Τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι ατομικά στοιχεία, που προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο των δεδομένων).

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων: «Δεδομ...