Σεμινάριο: 'Περιβαλλοντική διαχείριση και ευαισθητοποίηση' (Environmental management and awareness)

 

Η περιβαλλοντική διαχείριση με τη βοήθεια του ISO 14001:2015

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει γνώσεις σχετικές με την περιβαλλοντική διαχείριση με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 και να βοηθήσει στην αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.

Ενότητες​ 

Η θεματολογία του σεμιναρίου απαρτίζεται από τις κάτωθι κυρίως ενότητες:​

 • ​Γιατί πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον

 • Τι είναι ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Τι είναι το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015

 • Ποια είναι τα βασικά κεφάλαια του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015

 • Τι είναι η περιβαλλοντική πολιτική μιας επιχείρησης και πως εφαρμόζεται στην πράξη

 • Ποιες είναι οι συνέπειες από την έλλειψη περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Πως μπορούμε να σχεδιάζουμε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης  μας

 • Δείκτες για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Η αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης

 • Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης

 

Αναμενόμενα οφέλη​ 

 

Από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται:

 • ​Να κατανοήσουν τι είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015,

 • Να κατανοήσουν τα οφέλη από την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση,

 • Να γίνουν βασικοί συντελεστές στη διαμόρφωση της εταιρικής περιβαλλοντικής κουλτούρας

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε κάθε επιχείρηση, που εφαρμόζει ή σκοπεύει να εφαρμόσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τόπος, ημερομηνία, ώρα: Κατόπιν συμφωνίας, Αριθμός συμμετεχόντων (max.): 12, Διάρκεια: 6 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.