Εκπαίδευση: 'Οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δια ζώσης (ενδοεπιχειρησιακά) και (εναλλακτικά) εξ' αποστάσεως (διαδικτυακά).

Σκοπός: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να παρέχει τις βασικές γνώσεις σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 22000:2018.

Πεδίο εφαρμογής: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων (π.χ. παραγωγοί τροφίμων, παραγωγοί ζωοτροφών, παραγωγοί α' υλών και προσθέτων για τα τρόφιμα, βιομηχανία τροφίμων, εμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων, μαζική εστίαση, ξενοδοχεία, κατασκευαστές υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης επιχειρήσεων τροφίμων, προμηθευτές εξοπλισμού για επιχειρήσεις τροφίμων κ.λπ.).

 

Ενότητες: Η βασική θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει τα κεφάλαια του διεθνούς προτύπου EN ISO 22000:2018.

Αναμενόμενα οφέλη: Από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν:

  • Τις βασικές απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 22000:2018 για την ασφάλεια των τροφίμων.

  • Τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων (ΣΔΑΤ).

  • Τι είναι η εσωτερική επιθεώρηση συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων και γιατί είναι απαραίτητη.

  • Τι είναι η εξωτερική επιθεώρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (από φορείς πιστοποίησης) και που οδηγεί.

Σε ποιους απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις τροφίμων ή σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε ιδιώτες (εργαζόμενους ή μη) που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με το διεθνές πρότυπο EN ISO 22000:2018 και την ασφάλεια των τροφίμων.

Παροχές: Κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και σημειώσεις σχετικές με το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος​.​

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.