Εκπαίδευση: 'Η παρακίνηση στην εργασία' (motivation)

 

Τα μυστικά της έμπνευσης άλλων για ανάληψη δράσης στους χώρους εργασίας

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει τα ονομαζόμενα Do's & Don'ts της παρακίνησης και τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος ώστε να βελτιώσει το κλίμα παρακίνησης και να περιορίσει τους παράγοντες μείωσης της παρακίνησης εργαζομένων σε χώρους εργασίας. Οι γνώσεις που παρουσιάζονται έχουν διεθνή εφαρμογή και αναγνώριση για την αποτελεσματικότητα τους όταν εφαρμοστούν σωστά στον εκάστοτε εργασιακό χώρο .

Ενότητες: Ορισμένες από τις ενότητες, που θα αναπτυχθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

  • Παρακίνηση - τι είναι

  • Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την παρακίνηση

  • Τα Do's και Don'ts της παρακίνησης

  • Τεχνικές βελτίωσης του περιβάλλοντος παρακίνησης σε έναν οργανισμό

Αναμενόμενα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι (μεταξύ άλλων):

  • Να έχουν αποκτήσει την σημαντικότερη και πλέον σύγχρονη γνώση για τη δημιουργία περιβάλλοντος παρακίνησης (ή τη βελτίωση αυτού) στους χώρους εργασίας

  • Να αναπτύξουν δεξιότητες coaching/mentoring στη βελτίωση της παρακίνησης στους χώρους εργασίας

  • Να μάθουν βασικές τεχνικές σχετικά με την θετική επιρροή συμπεριφορών ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες

  • Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ ηγεσίας και παρακίνησης (leadership and motivation).

 

Που απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ή έχουν καθήκον να δημιουργήσουν περιβάλλον παρακίνησης εργαζομένων με σκοπό τη βελτίωση της δέσμευσης (engagement), της ομαδικότητας και της απόδοσης στην εργασία.

Παροχές: Θα χορηγηθούν πιστοποιητικό παρακολούθησης και υλικό (σε ηλεκτρονική μορφή) σχετικό με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα.

 

Διάρκεια: 8 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.