Πολιτική Ποιότητας

 

Όπως προκύπτει και από την αποστολή και το όραμα της επιχείρησης, σκοπός της  SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος επιχείρησης) είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των ωφελημένων και ικανοποιημένων πελατών της.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας υποστηρίζει τη στρατηγική της επιχείρησης και των σχετικών στόχων της, δηλαδή τη συνεχή της ανάπτυξη μέσω της αύξησης του αριθμού των ικανοποιημένων πελατών της και της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, το οποίο καθορίζεται τόσο από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες όσο και από τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Μέσω του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και της παρούσης Πολιτικής, η ανώτατη Διοίκηση παρακολουθεί και ελέγχει σημαντικούς παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα της να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών της.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση σε ένα πολύπλοκο κοινωνικό, οικονομικό και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, η SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος επιχείρησης) δεσμεύεται δια του νομίμου εκπροσώπου της (στα πλαίσια των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015), να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε:

  • Να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών της, του διεθνούς προτύπου αλλά και σύμφωνα με κάθε άλλη εφαρμοστέα απαίτηση.

  • Να θέτει μετρήσιμους  στόχους ποιότητας, ώστε να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) και  το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.

  • Να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της και να καλλιεργεί συνεχώς καλές σχέσεις με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.

  • Να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της πιθανά παράπονα πελατών και να σχεδιάζει γρήγορα και αποτελεσματικά διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.

  • Να παρακολουθεί και διαχειρίζεται κινδύνους, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συμμόρφωση των υπηρεσιών της με τους στόχους ποιότητας και με την τελική ικανοποίηση των πελατών.

  • Να αναγνωρίζει και αξιοποιεί ευκαιρίες, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ και ως εκ τούτου στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 13 Ιουνίου 2020

 

 

Υπογραφή   

                                                                                                                 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος