Πολιτική Ποιότητας

 

 

Σκοπός της  SUCCESSKeys.GR είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των ωφελημένων και ικανοποιημένων πελατών της.

 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση σε ένα πολύπλοκο κοινωνικό, οικονομικό και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, η SUCCESSKeys.GR δεσμεύεται δια του νομίμου εκπροσώπου της, Ιωάννη Ν. Γουσγούνη (στα πλαίσια των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015), να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε:

 

  • Να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών της, του διεθνούς προτύπου αλλά και σύμφωνα με κάθε άλλη εφαρμοστέα απαίτηση.

  • Να θέτει μετρήσιμους  στόχους ποιότητας, ώστε να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) και  το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. 

  • Να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της και να καλλιεργεί συνεχώς καλές σχέσεις με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.

  • Να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της πιθανά παράπονα πελατών και να σχεδιάζει γρήγορα και αποτελεσματικά διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.

  • Να παρακολουθεί και διαχειρίζεται κινδύνους, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συμμόρφωση των υπηρεσιών της με τους στόχους ποιότητας και με την τελική ικανοποίηση των πελατών.

  • Να αναγνωρίζει και αξιοποιεί ευκαιρίες, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ και ως εκ τούτου στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της.

 

  

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 8 Οκτωβρίου 2019

Υπογραφή

Ο νόμιμος εκπρόσωπος