Αναζήτηση
  • SUCCESSKeys.GR

ISO 9001:2015 & Εσ. Επιθεώρηση (internal audit)

Ενημερώθηκε: 21 Απρ 2020

Του Νικολάου Ι. Γουσγούνη

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να τεκμηριώσουν ότι παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους και στις απαιτήσεις άλλων ενδιαφερόμενων μερών.


Η επιθεώρηση πιστοποίησης (από φορέα πιστοποίησης) ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που έχει δημιουργηθεί με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, γίνεται με την παραδοχή ότι η εταιρία πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου και τεκμηριώνει τις προσπάθειες της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της και της ικανοποίησης των πελατών της.


Η εσωτερική επιθεώρηση, εκτός του ότι αποτελεί απαίτηση του διεθνούς προτύπου (βλ. ενότητα 9.2.1), είναι και βοηθητικό εργαλείο για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του προς επιθεώρηση οργανισμού.


Σκοπός των εσωτερικών επιθεωρήσεων ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, είναι (μεταξύ άλλων) η συλλογή πληροφοριών για την:


  • Συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης με με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου,

  • Ικανοποίηση των ιδίων απαιτήσεων της επιχείρησης αναφορικά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της,

  • Αποτελεσματική εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας


Η εσωτερική επιθεώρηση πρέπει να είναι προγραμματισμένη, να ακολουθεί μια δομημένη προσέγγιση για τον εντοπισμό πιθανών μη συμμορφώσεων και τα αποτελέσματα αυτής πρέπει να κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους. Οι μη συμμορφώσεις καταγράφονται στην έκθεση με τα αποτελέσματα της εσωτερικής επιθεώρησης. Η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη των αιτιών των μη συμμορφώσεων.


Για κάθε ενδιαφερόμενο, κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές για τη διενέργεια και εσωτερικών επιθεωρήσεων αναφέρονται στο ISO 19011 (Οδηγίες για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης).95 προβολές