Σεμινάριο: 'Υγιεινή & Ασφάλεια των Τροφίμων' (Food hygiene and safety)

Σκοπός: Το σεμινάριο έχει ως σκοπό του τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών, που σχετίζονται με την εφαρμογή μέτρων για την υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων.

Ενότητες

Η βασική θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Τι είναι η ασφάλεια τροφίμων

 • Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες κινδύνων για τα τρόφιμα και ποιες οι πηγές τους (επιμόλυνση των τροφίμων)

 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από μη ασφαλή τρόφιμα

 • Τι είναι τα προαπαιτούμενα προγράμματα για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

 • Η ατομική υγιεινή

 • Η παραλαβή και αποθήκευση (ξηρή, διατήρηση σε ψύξη, κατάψυξη) α’ υλών

 • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, επιφανειών εργασίας και εξοπλισμού

 • Η μελέτη HACCP (7 αρχές)

 • Επαλήθευση της ασφάλειας των τροφίμων

 • Η νομοθεσία

 • Ασκήσεις

 • Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων και η σχετική πιστοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων

Αναμενόμενα οφέλη

 

Από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκομίσουν τα εξής κύρια οφέλη:

 • Απόκτηση πρακτικών γνώσεων σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

 • Κατανόηση των βασικών αρχών του HACCP

 • Κατανόηση των βασικών απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίμων και οφέλη από την πιστοποίηση μιας επιχείρησης

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε τμήματα παραλαβής, παραγωγής - συσκευασίας, συντήρησης - κατασκευών και αποθήκευσης επιχειρήσεων τροφίμων και σε στελέχη που ασχολούνται με τον έλεγχο του περιβάλλοντος και των συνθηκών που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Κάθε συμμετέχων θα λάβει  ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και σημειώσεις.

Τόπος, ημερομηνία, ώρα: Κατόπιν συμφωνίας, Αριθμός συμμετεχόντων (max.): 12, Διάρκεια: 8 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.