H SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

 

Λειτουργούμε με βάση αρχές και απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 για τη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και με βάση απαιτήσεις του ISO/IEC 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Επιδιώκουμε οι υπηρεσίες μας να έχουν μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος για τους πελάτες μας.

Η ικανοποίηση και επιτυχία των πελατών μας είναι και δική μας ικανοποίηση.

Το όραμα μας

Να πολλαπλασιάζουμε συνεχώς τον αριθμό των πελατών μας, τους οποίους έχουμε υποστηρίξει να πετύχουν τους στόχους τους.

Η αποστολή μας

Να υποστηρίζουμε μεμονωμένα άτομα και ομάδες σε επιχειρήσεις ώστε να ξεπερνούν εμπόδια, να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα τους και την απόδοση τους, και να πετυχαίνουν επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: Προκειμένου να διευκολύνουμε πελάτες μας και κάθε άλλη επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας για χρηματοδότηση σε συγκεκριμένες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός Νόμος), συνεργαζόμαστε με γνωστή στο χώρο της επιχείρηση συμβούλων με πολυετή παρουσία και εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στην παροχή οικονομικών, αναπτυξιακών και λογιστικών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, περιλαμβάνουν την οικονομοτεχνική μελέτη, τη δημιουργία του φακέλου υποψηφιότητας, την εμπρόθεσμη και έγκαιρη υποβολή των προτάσεων και την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

1. Είναι ενεργό ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά επιχειρηματικά - επενδυτικά σχέδια από περίπου 1.000.000 έως 15.000.000 εκ. ευρώ με επιτόκιο 2% - 4% . Το ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 75% έως 90%. Εγγύηση μπορεί να είναι η ίδια η επένδυση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και υψηλού αναμενόμενου οφέλους προς και για τους πελάτες μας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση του κάθε πελάτη μας και αυτό αντανακλάται μεταξύ άλλων και στην παρούσα πολιτική που εφαρμόζουμε για τον χειρισμό παραπόνων αν και όταν αυτά διατυπωθούν από πελάτες μας.

Επιδιώκουμε να λειτουργούμε προληπτικά (π.χ. μέσω συμβάσεων και ξεκάθαρων όρων στις συμφωνίες μας), προσπαθώντας να αποφύγουμε καταστάσεις, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διατύπωση παραπόνων από την πλευρά των πελατών μας.

Αν πάρα ταύτα αισθανθείτε την ανάγκη να εκφράσετε κάποιο παράπονο σχετικό με κάποια από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε είτε απευθείας είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, στείλτε μας το παράπονο σας. Με τον τρόπο αυτό θα μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας.

Ποια είναι η διαδικασία, που ακολουθείται μετά την  παραλαβή του παραπόνου σας;

  1. Λαμβάνετε γραπτή επιβεβαίωση για την παραλαβή του παραπόνου σας.

  2. Το παράπονο σας καταχωρείται και κωδικοποιείται ώστε να προστατευτούν τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που ταυτοποιούν τον αποστολέα.

  3. Το παράπονο σας προωθείται για επεξεργασία από τον αρμόδιο συνεργάτη μας.

  4. Αν κριθεί αναγκαίο θα  σας ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

  5. Λαμβάνεται απόφαση στην επιχείρηση μας για τον περαιτέρω χειρισμό του παραπόνου.

  6. Εντός 30 ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου στην επιχείρηση μας, θα λάβετε (ανάλογα με τη σπουδαιότητα του παραπόνου) προφορική ή γραπτή ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες έχουμε αποφασίσει να προβούμε.

 

Αν εξακολουθήσετε να μην είστε ικανοποιημένοι, θα επιδιώξουμε μια συνάντηση μαζί σας με σκοπό την προσπάθεια εύρεσης μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης.