Πολιτική Ποιότητας

 

Όπως προκύπτει και από την αποστολή και το όραμα της επιχείρησης, σκοπός της  SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος επιχείρησης) είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των ωφελημένων και ικανοποιημένων πελατών της.

​Η Πολιτική Ποιότητας υποστηρίζει τη στρατηγική της επιχείρησης και τους σχετικούς στόχους της, δηλαδή την ανάπτυξη της μέσω της συνεχούς αύξησης του αριθμού των ικανοποιημένων πελατών της στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

​Η ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, το οποίο καθορίζεται τόσο από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες όσο και από τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με τις παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες.

 

Μέσω του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών της, η ανώτατη Διοίκηση παρακολουθεί, ανασκοπεί και ελέγχει σημαντικούς παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα της να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών της.

​Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση σε ένα πολύπλοκο κοινωνικό, οικονομικό και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, η SUCCESSKeys.GR (διακριτικός τίτλος επιχείρησης) δεσμεύεται δια του νόμιμου εκπροσώπου της, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε:​

  • Να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών της, του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015 αλλά και σύμφωνα με κάθε άλλη εφαρμοστέα απαίτηση.

  • Να θέτει μετρήσιμους  στόχους ποιότητας, ώστε να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της και  το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.

  • Να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της και να καλλιεργεί συνεχώς καλές σχέσεις με υπάρχοντες και με δυνητικούς πελάτες.

  • Να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της πιθανά παράπονα πελατών και να σχεδιάζει γρήγορα και αποτελεσματικά διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.

  • Να παρακολουθεί και διαχειρίζεται κινδύνους, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συμμόρφωση των υπηρεσιών της με τους στόχους ποιότητας και με την τελική ικανοποίηση των πελατών.

  • Να αναγνωρίζει και αξιοποιεί ευκαιρίες, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της, στην ενίσχυση της  ικανοποίησης των πελατών της και στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 16 Ιανουαρίου 2021

 

 

Υπογραφή   

                                                                                                                 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος