Εκπαίδευση: 'Περιβαλλοντική διαχείριση και ευαισθητοποίηση' 

 

Η περιβαλλοντική διαχείριση με τη βοήθεια του ISO 14001:2015

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις σχετικές με την περιβαλλοντική διαχείριση με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 και να βοηθήσει στην αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού.

Ενότητες​: Η θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από τις κάτωθι κυρίως ενότητες:​

 • ​Γιατί πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον

 • Τι είναι ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Τι είναι το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015

 • Ποια είναι τα βασικά κεφάλαια του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015

 • Τι είναι η περιβαλλοντική πολιτική μιας επιχείρησης και πως εφαρμόζεται στην πράξη

 • Ποιες είναι οι συνέπειες από την έλλειψη περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Πως μπορούμε να σχεδιάζουμε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης  μας

 • Δείκτες για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Η αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης

 • Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης

 

Αναμενόμενα οφέλη​: Από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται:

 • ​Να κατανοήσουν τι είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015,

 • Να κατανοήσουν τα οφέλη από την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση,

 • Να γίνουν βασικοί συντελεστές στη διαμόρφωση της εταιρικής περιβαλλοντικής κουλτούρας

 

Που απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους κάθε επιχείρησης, που εφαρμόζει ή σκοπεύει να εφαρμόσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Παροχές: Στο κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και σημειώσεις για κάθε συμμετέχοντα.

 

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες 

Ημερομηνία διεξαγωγής και κόστος συμμετοχής: Κατόπιν συνεννόησης.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.