Εκπαίδευση: 'Ασφάλεια Πληροφοριών – Θεωρία και πράξη – Τα βασικά' 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δια ζώσης (ενδοεπιχειρησιακά) και (εναλλακτικά) εξ' αποστάσεως (μέσω Skype).

 

Η ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου και της ψηφιακής επικοινωνίας, έχουν επιφέρει κινδύνους που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων και άλλων λιγότερο ή περισσότερο πολύτιμων πληροφοριών.​

Όταν μιλάμε για ασφάλεια των πληροφοριών, δεν αναφερόμαστε μόνο σε προσωπικά δεδομένα αλλά και σε κάθε άλλη πληροφορία (είτε αυτή περιέχεται σε ψηφιακά είτε σε φυσικά μέσα), που είναι πολύτιμη για εμάς ή για τρίτους (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, φίλους) που μας την έχουν εμπιστευτεί.​

Η ασφάλεια των πληροφοριών σχετίζεται με την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών.​

Για επιχειρήσεις υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης, με βάση με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Σύμφωνα με πηγές στο διαδίκτυο, το 2006 τα πιστοποιητικά ISO/IEC 27001 στην Ευρώπη ήταν 1064 και το 2014 είχαν αυξηθεί σε 8710!

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρουσιάσει βασικές αλλά ουσιαστικές πρακτικές γνώσεις, που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος, ή ακόμα (κατά περίπτωση) και ένας ιδιώτης,  προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες (είτε αυτές είναι διαθέσιμες σε ψηφιακά είτε σε φυσικά μέσα), που διαχειρίζεται. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία προστατεύονται από ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία.


Ενότητες: Η θεματολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος απαρτίζεται από τις κάτωθι κυρίως ενότητες:​ ​

  • Τι είναι η ασφάλεια των πληροφοριών (information security)

  • Απειλές και τρωτά σημεία

  • Κακόβουλο λογισμικό

  • Η αξιολόγηση της διακινδύνευσης για την ασφάλεια πληροφοριών και η αντιμετώπιση της

  • Τηλεργασία, τηλεδιάσκεψη και ασφάλεια των πληροφοριών - προσωπικών δεδομένων

  • Η πιστοποίηση συστημάτων για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών με βάση το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001.

 

Αναμενόμενα οφέλη: Από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκομίσουν τα ακόλουθα (κυρίως) οφέλη:​

 

  • Να αντιληφθούν την πρακτική αξία και σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών για τους ίδιους και για τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

  • Να μάθουν τεχνικές για την αξιολόγηση της διακινδύνευσης για την ασφάλεια των πληροφοριών και μεθόδους αντιμετώπισης αυτής.

  • Να μπορούν να λάβουν στοιχειώδη μέτρα προστασίας κατά την περιήγηση τους στο διαδίκτυο, κατά την εργασία εξ' αποστάσεως (τηλεργασία) και για την ασφαλή επικοινωνία τους με ψηφιακά μέσα.

  • Να μάθουν ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιχείρηση τους με βάση το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001.

Σε ποιους απευθύνεται: Το διαδραστικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα από τη θέση του στην ιεραρχία της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, που ενδιαφέρεται να κατανοήσει βασικές αρχές (από τη θεωρία και την πράξη) της ασφάλειας των πληροφοριών.

Παροχές: Κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και σημειώσεις​.​

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.