Σεμινάριο: 'Aσφάλεια των πληροφοριών' (Information security)

 

Πως μπορείτε να προστατεύσετε τις πολύτιμες και ευαίσθητες πληροφορίες σας

Η ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωση του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έχουν επιφέρει κινδύνους που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων και άλλων λιγότερο ή περισσότερο πολύτιμων πληροφοριών.​

Όταν μιλάμε για ασφάλεια των πληροφοριών, δεν αναφερόμαστε μόνο σε προσωπικά δεδομένα αλλά και σε πληροφορίες (είτε αυτές βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε χαρτί), που διακινούμε για ή με πελάτες, ή/και προμηθευτές, ή/και συνεργάτες μας.​

Η ασφάλεια των πληροφοριών σχετίζεται με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.​

Για επιχειρήσεις υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης τους σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Σύμφωνα με πηγές στο διαδίκτυο, το 2006 τα πιστοποιητικά ISO/IEC 27001 στην Ευρώπη ήταν 1064 και το 2014 είχαν αυξηθεί σε 8710!

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές αλλά και σημαντικότερες γνώσεις, που πρέπει να έχει κανείς προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες, που χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (χαρτί), καθώς και βασικές απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001, με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί μια επιχείρηση, η οποία επιθυμεί τη σχετική πιστοποίηση. 


Ενότητες
 

Η θεματολογία του σεμιναρίου απαρτίζεται από τις κάτωθι κυρίως ενότητες:​ ​

  • Τι είναι η ασφάλεια πληροφοριών (information security)

  • Τι περιλαμβάνει η ασφάλεια πληροφοριών

  • Τρωτά σημεία και κίνδυνοι (παραδείγματα)

  • Τι είναι το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001

  • Η έννοια της Πολιτικής για την Ασφάλεια των Πληροφοριών

  • Η αξιολόγηση και αντιμετώπιση κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών

  • Έλεγχοι (controls) για την ασφάλεια των πληροφοριών

  • Ποιές είναι οι βασικές απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001

  • Πρακτικές εφαρμογές - παραδείγματα  

 

Αναμενόμενα οφέλη

 

Από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται:​

 

Να μπορούν να λάβουν στοιχειώδη μέτρα προστασίας  πληροφοριών (μεταξύ αυτών και προσωπικών δεδομένων), που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή μεταδίδουν σε ηλεκτρονική ή/και φυσική (χαρτί) μορφή. 

Να κατανοήσουν ποιες είναι οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση της επιχείρησης τους κατά ISO/IEC 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Να αποφύγουν οικονομικές αξιώσεις από τρίτους σε περίπτωση διαρροής ή κλοπής πολύτιμων πληροφοριών (όπως είναι μεταξύ άλλων και τα προσωπικά δεδομένα).

Να βελτιώσουν την αξιοπιστία της επιχείρησης τους απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών και για τις βασικές απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001.  

Κάθε συμμετέχων θα λάβει  ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και σημειώσεις.

 

Τόπος, ημερομηνία, ώρα: Κατόπιν συμφωνίας, Αριθμός συμμετεχόντων (max.): 12, Διάρκεια: 6 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.