top of page

Ασφάλεια τροφίμων: ISO 22000:2018 & HACCP

 

Η ασφάλεια των τροφίμων αποβλέπει στη διαφύλαξη της υγείας του καταναλωτή, μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων και της εφαρμογής ελέγχων, που αποσκοπούν στην αποφυγή κινδύνων (που προέρχονται από τα τρόφιμα) για τον καταναλωτή.

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων, μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε φάση της τροφικής αλυσίδας  (παραγωγή α' υλών, παραγωγή υλικών συσκευασίας, παραγωγή τελικών προϊόντων, διακίνηση, αποθήκευση, σημεία κατανάλωσης  κ.λπ.).

Οι κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών, που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, μπορεί να είναι φυσικοί (μέταλλο, τρίχες, πλαστικό, χώμα, ξύλο, γυαλί κ.λπ.), χημικοί (διαλύτες, εντομοκτόνα, απολυμαντικά, ραδιολογικές ουσίες, φυτοφάρμακα κ.λπ.) ή/και μικροβιολογικοί (βακτήρια, ιοί, μύκητες, παράσιτα κ.λπ.).

Μια άλλη κατηγορία κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία είναι (υπό συνθήκες) τα αλλεργιογόνα (γάλα, αβγά, ψάρια κ.λπ.).

 

Πηγές κινδύνων για τα τρόφιμα μπορούν να είναι (μεταξύ άλλων):

  • Ο άνθρωπος, 

  • Οι α' ύλες,

  • Ο εξοπλισμός,

  • Οι κτηριακές υποδομές,

  • Τα υλικά συσκευασίας,

  • Το περιβάλλον (αέρας κ.λπ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, ώστε κάθε οργανισμός που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, να μπορεί να αποδείξει την ικανότητα του να ελέγχει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζει ότι το τρόφιμο είναι ασφαλές κατά την κατανάλωση του από τον άνθρωπο.

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018 έχει εφαρμογή σε κάθε οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων και επιθυμεί να εφαρμόζει συστήματα, που διασφαλίζουν την ασφάλεια των προϊόντων. Στους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται (εκτός από επιχειρήσεις τροφίμων) και επιχειρήσεις παραγωγής υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης, προμηθευτές ειδών καθαρισμού και απολύμανσης, προμηθευτές εξοπλισμού κ.λπ.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του διεθνούς προτύπου βασίζεται στη μελέτη HACCP. Πιο συγκεκριμένα, το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018 ενσωματώνει τις αρχές του HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, δηλ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και στάδια εφαρμογής, που έχουν αναπτυχθεί από την επιτροπή για τον Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius Commission).

Μέσω απαιτήσεων, το πρότυπο συνδυάζει το σχέδιο HACCP με τα προαπαιτούμενα προγράμματα (PRPs), όπως είναι π.χ. η ατομική υγιεινή, ο καθαρισμός και η απολύμανση, ο έλεγχος του νερού, η απεντόμωση και η μυοκτονία, η εκπαίδευση του προσωπικού κ.λπ.

Η ανάλυση κινδύνων είναι το κλειδί για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Η διενέργεια της ανάλυσης κινδύνων οδηγεί στον διαχωρισμό μεταξύ μη σημαντικών και σημαντικών κινδύνων. Μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται σε σημαντικούς κινδύνους κατηγοριοποιούνται σε εκείνα που αντιστοιχούν σε CCP (κρίσιμα σημεία ελέγχου) και σε εκείνα που εφαρμόζονται ως λειτουργικά προαπαιτούμενα μέτρα (OPRP).

Στην SUCCESSKeys.GR έχουμε πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων, μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές υγιεινής (Good manufacturing practices).

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη σας (ως σύμβουλοι) στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στην επιχείρηση σας με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 22000:2018 ή με βάση τις 7 αρχές του HACCP.

Για όσες επιχειρήσεις τροφίμων δεν επιθυμούν την πιστοποίηση τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000, αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή μελέτης HACCP, που ούτως ή άλλως αποτελεί νομική απαίτηση (βλ. και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 852/2004).

Περισσότερα για το αναθεωρημένο διεθνές πρότυπο EN ISO 22000:2018 και για την ασφάλεια των τροφίμων μπορείτε να διαβάσετε (σε σχετικό έγγραφο του Οργανισμού ISO) εδώ.

Επαλήθευση αποτελεσματικότητας υγιεινής

Αναλαμβάνουμε, για λογαριασμό επιχειρήσεων τροφίμων, ελέγχους της αποτελεσματικότητας υγιεινής επιφανειών εργασίας και εξοπλισμού και της ατομικής υγιεινής (χέρια χειριστών τροφίμων), με swab tests.

 

Υπάρχει η δυνατότητα μικροβιολογικού ελέγχου της υγιεινής επιφανειών αλλά και η δυνατότητα οπτικού-ποιοτικού ελέγχου του προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης με την ταχεία μέθοδο ανίχνευσης πρωτεΐνης σε επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων, σε σκεύη και σε λοιπό εξοπλισμό.

Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

 

Εκτός των ανωτέρω παρέχουμε και εκπαίδευση με θέμα την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων, το HACCP (7 Αρχές) και τις βασικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. Περισσότερες πληροφορίες για τα σχετικά σεμινάρια θα βρείτε εδώ.

Ο εισηγητής κ. Ιωάννης Γουσγούνης, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της SUCCESSKeys.GR, έχει πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εκπαιδευτών προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων του ΕΦΕΤ.

Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας συνεργαζόμαστε με γνωστό διαπιστευμένο εργαστήριο, που διεξάγει μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε τρόφιμα και νερό.

Tον Μάρτιο 2021 έγινε τροποποίηση του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 για την Υγιεινή των τροφίμων. Μεταξύ άλλων υπάρχει αναφορά στην υποχρέωση καθιέρωσης κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων στις επιχειρήσεις τροφίμων. Την τροποποίηση μπορείτε να την διαβάσετε ή/και να την κατεβάσετε εδώ:

food safety culture.jpg

Επίσης, με την Υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 1408/274009 (ΦΕΚ 4463/Β/9-10-2020) έχει καθοριστεί η μεθοδολογία κατάταξης των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) με βάση την αξιολόγηση κινδύνου, ώστε ο επίσημος έλεγχος των επιχειρήσεων τροφίμων και επιχειρήσεων υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα να διενεργείται με την προσήκουσα συχνότητα και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί τροφίμων. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5 της υπουργικής απόφασης, οι επιχειρήσεις τροφίμων που διαθέτουν πιστοποίηση τρίτου φορέα, μπορούν να αιτηθούν μείωση της συχνότητας των ελέγχων.

bottom of page